Thơ: Vui cùng chùm Haiku {Nguyễn Văn Quốc}.Bài 1:

Đếm bước nhặt tình yêu

Tìm cho đủ cầu vòng bảy sắc

Mới biết đâu là sự thật.Bài 2:

Công viên rơi đầy lá

Cuộc sống đầy trái ngang nghiệt ngã

Đạp lên thời gian mà đi.Bài 3:

"Lô cốt" giữa tim đường

Phương án thoát nước xuyên thế kỷ

Trôi ra sông ngàn tỉ.

                                       Nguyễn Văn Quốc tặng.